Pro zájemce

Studijní obory

Denní forma studia

probíhá klasickou každodenní výukou v budově naší školy. Dálková forma studia probíhá jednou týdně od 15:00 – 20:00 hod. Distanční forma studia probíhá formou individuálních konzultací – bližší informace poskytne Mgr. Bc. M. Machalová, MBA

Studijní obory

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

 

9

4 leté denní studium určeno pro absolventy ZŠ

uchazeč si může vybrat z následujících dvou zaměření: Podnikání a Management sportu

9

4 leté distanční studium určeno pro absolventy ZŠ

zaměření: Management sportu

9

4 leté dálkové studium určeno pro absolventy ZŠ

uchazeč si může vybrat z následujících dvou zaměření: Podnikání a Management sportu

Obor vzdělání je široce koncipován a je zaměřen na ekonomiku a obchodní činnosti podniku, ale může být profilován i k dalším oborům lidské činnosti (za profilaci můžeme považovat např. hlubší propracování ekonomického základu). Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením základních podnikových činností, efektivně hospodařit s finančními prostředky a vykonávat obchodní činnosti, tj. zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží nebo služby, orientovat se v daňovém systému ČR, vypočítávat povinné odvody, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje, vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě. Další znalosti a dovednosti, které si žáci v průběhu přípravy osvojí, vycházejí ze zaměření oboru.

Uplatnění absolventa – zaměření podnikání: 
Ekonom, mzdový referent, účetní asistent, finanční referent, statistik, administrativní pracovník, obchodní zástupce, fakturant, celní deklarant, pracovník marketingu, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a další ekonomické nebo administrativní funkce. 

Uplatnění absolventa – zaměření management sportu: 
Absolventi se uplatní zejména v činnostech zaměřených na manažerské procesy ve sportovních klubech, sdruženích a organizací místních a regionálních až po svazové a národní, dále ve firmách, které vyrábějí a prodávají sportovní zboží, náčiní a nářadí, sportovní výzbroj a výstroj, v institucích, které nabízejí sportovně, rekreačně nebo rehabilitačně zaměřené programy, v různých reklamních a marketingových společnostech se sportovním zaměřením, v cestovních kancelářích s turistickými a sportovně rekreačními programy pro volný čas, v organizacích specializovaných na pořádání sportovních soutěží, setkání, turnajů. Zároveň toto zaměření dává možnost teoretické přípravy pro získání licence sportovních trenérů. Úspěšní studenti mohou pokračovat ve vysokoškolském studiu zejména ekonomického nebo tělovýchovného zaměření.

Roční školné:
Podnikání a management sportu pro denní studium:  25.000,- Kč/rok (12.500,- Kč za pololetí), od 1. ročníku šk. roku 2023/2024
Management sportu pro distanční studium: 22.000,- Kč /rok (11.000,- Kč za pololetí)

Cestovní ruch 65-42-M/02

 

9

4 leté denní studium určeno pro absolventy ZŠ

9

4 leté dálkové studium určeno pro absolventy ZŠ

Žáci se naučí vykonávat a organizovat odborné činnosti služeb cestovního ruchu, tzn. zejména organizovat a zabezpečovat jednotlivé služby cestovního ruchu například ubytovací, stravovací, informační a další. Budou umět sestavit zájezd pro různé skupiny klientů, poskytovat a provádět průvodcovské služby, doprovázet zájezd. Budou schopni vykonávat činnosti na recepci a spolupracovat s dalšími úseky hotelu a spolupracovníky z cestovních kanceláří. Žáci se budou orientovat v obchodně podnikatelských aktivitách subjektů cestovního ruchu a v právních aspektech podnikání v cestovním ruchu, využívat ekonomické informace k řízení, vést podnikovou administrativu, kalkulovat ceny produktů a služeb a smluvně zabezpečovat jejich odbyt. Budou schopni sestavit nabídku a propagaci produktů a služeb cestovního ruchu, organizovat průzkum trhu a výsledky vyhodnocovat. Součástí přípravy je výuka dvou cizích jazyků, které jsou důležitým předpokladem pro uplatnění v cestovním ruchu.

Uplatnění absolventa:

Absolventi najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních pozicích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu. Absolventi se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci cestovního ruchu, recepční apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech skupiny gastronomie, hotelnictví, turismus nebo v ekonomických oborech.

Roční školné: 
Denní studium:  25.000,- Kč/rok (12.500,- Kč za pololetí), od 1. ročníku šk. roku 2023/2024
Dálkové studium: 18.000,- Kč/rok (9.000,- Kč za pololetí)

Informační technologie 18-20-M/01

 

9

4 leté denní studium určeno pro absolventy ZŠ

9

4 leté dálkové studium určeno pro absolventy ZŠ

Žáci se naučí na základní úrovni navrhovat a sestavovat počítače a udržovat je v provozu, vybírat, instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy a další programy, zabezpečovat data před jejich zneužitím a chránit je před zničením, podporovat uživatele při práci s výpočetní technikou, navrhovat, sestavovat a konfigurovat počítačové sítě a administrovat je, spravovat databáze, vytvářet počítačové programy a webové stránky. V některé z výše uvedených oblastí se s ohledem na zaměření školy stanou specialisty. Při všech činnostech se žáci seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Získají i návyk zvažovat při plánování, posuzování a vykonávání činností efektivitu vynaložených nákladů.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se mohou uplatnit v závislosti na konkrétním zaměření vzdělávacího programu školy především jako technici prostředků výpočetní techniky, pracovníci uživatelské podpory, programátoři, správci aplikací, správci operačních systémů, správci počítačových sítí, obchodníci s prostředky informačních technologií aj. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech informatiky a výpočetní techniky, často však také v oborech elektrotechnických, nebo i v oborech ekonomických.

Roční školné:
Denní studium: 25.000,- Kč/rok (12.500,- Kč za pololetí), od 1. ročníku šk. roku 2023/2024
Dálkové studium: 18.000,- Kč/rok (9.000,- Kč za pololetí)

Grafický design 82-41-M/05

 

9

4 leté denní studium určeno pro absolventy ZŠ

Těžiště odborné přípravy spočívá v praktické složce. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), ve kterých tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si rovněž základy písma, postupy zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu a základní grafické výtvarné techniky. Tyto obecné výtvarné dovednosti dále využívají při samostatném navrhování a realizaci grafického designu široké škály propagačních prostředků a objektů, grafických značek, logotypů, piktogramů, grafické úpravy tiskovin atd. Při tom aplikují poznatky z dějin výtvarné kultury, vývoje a současných trendů propagace a reklamy, uplatňují specifika jejich nositelů (médií) a získané vědomosti a dovednosti z oblasti typografie, technik práce s písmem, tiskových technik a používaných materiálů, strojů a zařízení. Odborná příprava může být v jednotlivých školách zaměřena buď na užitou grafiku v celé šíři, nebo na určité speciální oblasti grafického designu, např. webdesign, vědecká kresba a ilustrace, aranžérská tvorba, práce související s předtiskovou úpravou, redakční činnost a další. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou připraveni uplatnit se na základě získané odborné profilace/zaměření v různých oblastech širokého spektra designérských a realizačních činností v rámci propagace a reklamy i knižní kultury. Příslušné činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo např. v grafických studiích, reklamních agenturách, architektonických ateliérech, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, PR odděleních firem a institucí, televizních a filmových studiích a v polygrafických firmách. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve studiu v uměleckých oborech, poměrně často i v oborech pedagogických, teorie umění, někdy i v oborech technických (např. polygrafie).

Roční školné: 
Denní studium: 25.000,- Kč/rok (12.500,- Kč za pololetí), od 1. ročníku šk. roku 2023/2024

Průmyslový design 82-41-M/04

 

9

4 leté denní studium určeno pro absolventy ZŠ

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), ve kterých tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si rovněž základy písma a postupy zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu. Tyto obecné výtvarné dovednosti dále využívají při samostatném navrhování designu různých výrobků. Naučí se při tom uplatňovat vzájemné vztahy konstrukčního řešení výrobku k navrhovanému designu, hlediska ergonomická, technologická a funkční včetně hledisek bezpečnosti práce. Pochopí psychologické působení designu výrobku a význam jeho vizuálního kontaktu s člověkem. Výtvarný návrh převádějí do technických výkresů a kreslené perspektivy. V odborných dílnách pak zhotovují modely příslušných výrobků. Naučí se používat příslušná zařízení, stroje, nástroje, nářadí a pomůcky, tradiční i nové technologické postupy a materiály, rozhodovat o jejich volbě, vhodných kombinacích a technologicky experimentovat. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k aplikaci získaných teoretických vědomostí z dějin výtvarné kultury a vývojových trendů v produktovém designu. Průběžně využívají informační technologie a běžně pracují s odpovídajícím programovým vybavením. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou připraveni uplatnit se v širokém spektru činností v oblasti tvarování produktů průmyslového odvětví. Uplatní se především jako designéři a realizátoři modelů výrobků spotřebního a průmyslového charakteru. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v designérských ateliérech a vývojových pracovištích firem zabývajících se designem, příp. i výrobou produktů různého sortimentu. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve studiu v uměleckých oborech, poměrně často i v oborech pedagogických, teorie umění, někdy i v oborech technických.

Roční školné: 
Denní studium: 25.000,- Kč/rok (12.500,- Kč za pololetí), od 1. ročníku šk. roku 2023/2024

Podnikání 64-41-L/51

 

9

3 leté dálkové nástavbové studium určeno pro absolventy SOU

Žáci se naučí ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, vyhotovovat písemnosti s využitím výpočetní a kancelářské techniky, tvořit obchodní, právní, personální a interní písemnosti a pracovat s programovým vybavením používaným v profesní oblasti. Žáci se naučí zpracovávat účetní doklady, osvojí si techniku a metody účtování, naučí se účtovat o majetku a závazcích, o nákladech a výnosech, o daních a o tvorbě, rozdělení a použití výsledku hospodaření. Také se naučí zpracovávat účetní výkazy a daňová přiznání.

Uplatnění absolventa:

Absolventi se uplatní při výkonu ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti úplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v ekonomicky zaměřených oborech vzdělání.

Roční školné: 
Dálkové studium:  18.000,- Kč/rok (9.000,- Kč za pololetí)

Kontakt

Sídlo: Holandská 2531, 272 01 Kladno – Kročehlavy

Telefon: 733 123 587, 312 687 800

E-mail: kladno@1kspa.cz